Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP
To jest wersja archiwalna z dnia 30.12.2016, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Uchwały z grudniowych sesji

Uchwały

  Nazwa pliku Rozmiar
Kategoria: Uchwały z 2016 roku 
UCHWAŁA NR XXII/125/2016 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Rybczewice na rok 2017. 245 KB
UCHWAŁA NR XXII/124/2016 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Rybczewice. 98 KB
UCHWAŁA NR XXII/123/2016 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Rybczewice na rok 2017. 100 KB
UCHWAŁA NR XXII/122/2016 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2017 rok. 96 KB
UCHWAŁA NR XXII/121/2016 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 21 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 421 KB
UCHWAŁA NR XXII/120/2016 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok. 616 KB
UCHWAŁA NR XXI/119/2016 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 13 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie partnerstwa w celu realizacji projektu pn. „Podniesienie jakości usług publicznych w województwie lubelskim poprzez modernizację i rozbudowę systemów informatycznych
powiatu świdnickiego, powiatu bialskiego oraz gmin Głusk, Kamień, Kamionka, Mełgiew i Rybczewice”
102 KB
UCHWAŁA NR XXI/118/2016 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 13 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości rolnej zabudowanej położonej we wsi Pilaszkowice Pierwsze. 94 KB
UCHWAŁA NR XXI/117/2016 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 13 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Stryjno Pierwsze. 94 KB
UCHWAŁA NR XXI/116/2016 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 13 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. 423 KB
UCHWAŁA NR XXI/115/2016 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 13 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok 502 KB
UCHWAŁA NR XXI/114/2016 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 13 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego. 101 KB
UCHWAŁA NR XXI/113/2016 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 13 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres 20 lat w trybie bezprzetargowym 94 KB
UCHWAŁA NR XX/112/2016 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 26 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 419 KB
UCHWAŁA NR XIX/111/2016 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 14 września 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świdnickiemu na realizację zadania inwestycyjnego 99 KB
UCHWAŁA NR XIX/110/2016 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 14 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 415 KB
UCHWAŁA NR XIX/109/2016 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 14 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok 573 KB
UCHWAŁA NR XVIII/108/2016 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie prawa własności nieruchomości – działki nr ew. 608/2 położonej w Rybczewicach dla której Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Świdniku prowadzi księgę wieczystą KW LU1I/00158779/1 99 KB
UCHWAŁA NR XVIII/107/2016 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 96 KB
UCHWAŁA NR XVIII/106/2016 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty i ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 101 KB
UCHWAŁA NR XVIII/105/2016 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/130/2012 z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
97 KB
UCHWAŁA NR XVIII/104/2016 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Rybczewice i zagospodarowania tych odpadów 108 KB
UCHWAŁA NR XVIII/103/2016 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 290 KB
UCHWAŁA NR XVIII/102/2016 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rybczewice. 244 KB
UCHWAŁA NR XVIII/101/2016 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie skargi Prokuratora Rejonowego w Świdniku na uchwałę Rady Gminy Rybczewice Nr XXIII/144/2013 Rady Gminy Rybczewice z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rybczewice
168 KB
UCHWAŁA NR XVIII/100/2016 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 98 KB
UCHWAŁA NR XVIII/99/2016 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 24 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 417 KB
UCHWAŁA NR XVIII/98/2016 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok 623 KB
UCHWAŁA NR XVIII/97/2016 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok 97 KB
UCHWAŁA NR XVIII/96/2016 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Rybczewice z wykonania budżetu za 2015 rok 96 KB
UCHWAŁA NR XVII/95/2016 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 30 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 414 KB
UCHWAŁA NR XVII/94/2016 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok  578 KB
UCHWAŁA NR XVII/93/2016 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Świdnickiego 99 KB
UCHWAŁA NR XVI/92/2016 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr I/10/2014 Rady Gminy Rybczewice z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Rybczewice 95 KB
UCHWAŁA NR XVI/91/2016 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Rybczewice w 2016 roku 227 KB
UCHWAŁA NR XVI/90/2016 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego 98 KB
UCHWAŁA NR XVI/89/2016 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 95 KB
UCHWAŁA NR XVI/88/2016 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/77/2015 Rady Gminy Rybczewice z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Rybczewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 99 KB
UCHWAŁA NR XVI/87/2016 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 12 maja 2016 r.w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 11 541 KB
UCHWAŁA NR XVI/86/2016 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 12 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 417 KB
UCHWAŁA NR XVI/85/2016 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok 606 KB
UCHWAŁA NR XV/84/2016 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie funduszu sołeckiego 91 KB
UCHWAŁA NR XV/83/2016 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 24 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 414 KB
UCHWAŁA NR XV/82/2016 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok 572 KB
UCHWAŁA NR XIV/81/2016 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Rybczewice. 87 KB
UCHWAŁA NR XIV/80/2016 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 985 KB
UCHWAŁA NR XIV/79/2016 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rybczewice na rok 2016 663 KB
Kategoria: Uchwały z 2015 roku 
UCHWAŁA NR XIII/78/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 89 KB
UCHWAŁA NR XIII/77/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Rybczewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016. 179 KB
UCHWAŁA NR XIII/76/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 29 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 408 KB
UCHWAŁA NR XIII/75/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok 417 KB
UCHWAŁA NR XIII/73/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Rybczewice na rok 2016 90 KB
UCHWAŁA NR XIII/73/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Rybczewice na rok 2016. 197 KB
UCHWAŁA NR XII/72/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiacej własność Gminy Rybczewice 91 KB
UCHWAŁA NR XII/71/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w dokumencie „Plan gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Rybczewice" 2 683 KB
UCHWAŁA NR XII/70/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Rybczewice" 2 664 KB
UCHWAŁA NR XII/69/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego 933 KB
UCHWAŁA NR XII/68/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty adiacenckiej 87 KB
UCHWAŁA NR XII/67/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Rybczewice na rok 2016 223 KB
UCHWAŁA NR XII/66/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Rybczewice 95 KB
UCHWAŁA NR XII/65/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Rybczewice na rok 2016 95 KB
UCHWAŁA NR XII/64/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku rolnego 89 KB
UCHWAŁA NR XII/63/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2016 rok 92 KB
UCHWAŁA NR XII/62/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 26 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 406 KB
UCHWAŁA NR XII/61/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok 411 KB
UCHWAŁA NR XI/60/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 7 października 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 401 KB
UCHWAŁA NR XI/59/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 7 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok 496 KB
UCHWAŁA NR XI/58/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 7 października 2015 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 95 KB
UCHWAŁA NR XI/57/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 7 października 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 94 KB
UCHWAŁA NR X/56/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 8 września 2015 r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybczewicach 153 KB
UCHWAŁA NR X/55/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 8 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Rybczewice położonego w Rybczewicach Drugich nr 119 92 KB
UCHWAŁA NR X/54/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 8 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 będącego własnością Gminy Rybczewice położonego w Rybczewicach Drugich nr 119 92 KB
UCHWAŁA NR X/53/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 8 września 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. 398 KB
UCHWAŁA NR X/52/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 8 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok. 393 KB
UCHWAŁA NR IX/51/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 6 574 KB
UCHWAŁA NR IX/50/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok. 400 KB
UCHWAŁA NR VIII/49/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 15 lipca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. 403 KB
UCHWAŁA NR VIII/48/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok. 449 KB
UCHWAŁA NR VIII/47/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Rybczewice. 96 KB
UCHWAŁA NR VIII/46/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Rybczewice. 91 KB
UCHWAŁA NR VIII/45/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 91 KB
UCHWAŁA NR VII/44/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 15 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. 401 KB
UCHWAŁA NR VII/43/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok. 385 KB
UCHWAŁA NR VII/42/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok. 88 KB
UCHWAŁA NR VII/41/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Rybczewice z wykonania budżetu za 2014 rok. 88 KB
UCHWAŁA NR VI/40/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 30 lat w trybie bezprzetargowym części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 299/1 położonej w Stryjnie Kolonii. 92 KB
UCHWAŁA NR VI/39/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr I/7/2014 Rady Gminy Rybczewice z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 94 KB
UCHWAŁA NR VI/38/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr I/5/2014 Rady Gminy Rybczewice z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji ds. Budżetu, Inwestycji i Mienia Komunalnego. 93 KB
UCHWAŁA NR VI/37/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 21 maja 2015 r. sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Rybczewice w 2015 roku. 153 KB
UCHWAŁA NR VI/36/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Rybczewice".  197 KB
UCHWAŁA NR VI/35/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Rybczewice.  84 KB
UCHWAŁA NR VI/34/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Pilaszkowice Drugie. 91 KB
UCHWAŁA NR VI/33/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugi etap postępowania rekrutacyjnego do publicznych oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej oraz w Zespole Wychowania Przedszkolnego Ekoludek prowadzonych przez Gminę Rybczewice. 93 KB
UCHWAŁA NR VI/32/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie obniżenia wysokości wskaźnika procentowego maksymalnego dodatku mieszkaniowego obowiązującego na terenie gminy Rybczewice. 88 KB
UCHWAŁA NR V/31/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu. 89 KB
UCHWAŁA NR V/30/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego utrzymania grobów, kwater i cmentarzy wojennych na terenie gminy Rybczewice. 90 KB
UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Rybczewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015. 192 KB
UCHWAŁA NR V/28/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie funduszu sołeckiego. 86 KB
UCHWAŁA NR V/27/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 17 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. 404 KB
UCHWAŁA NR V/26/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok. 497 KB
UCHWAŁA NR IV/25/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 412 KB
UCHWAŁA NR IV/24/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rybczewice na rok 2015 590 KB
Kategoria: Uchwały z 2014 roku - nowej kadencji
UCHWAŁA NR III/23/2014 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uznania za uzasadnioną skargę na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcacych, Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej. 206 KB
UCHWAŁA NR III/22/2014 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/190/2010 Rady Gminy Rybczewice z dnia 9 września 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy. 100 KB
UCHWAŁA NR III/21/2014 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Rybczewice na rok 2015. 196 KB
UCHWAŁA NR III/20/2014 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 30 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. 402 KB
UCHWAŁA NR III/19/2014 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok. 342 KB
UCHWAŁA NR II/18/2014 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Rybczewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami , o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 r. 194 KB

UCHWAŁA NR II/17/2014 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od środków transportowych.

91 KB

UCHWAŁA NR II/16/2014 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2015.

219 KB

UCHWAŁA NR II/15/2014 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Rybczewice na rok 2015.

92 KB

UCHWAŁA NR II/14/2014 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na 2015 r.

89 KB

UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2015 r.

90 KB

UCHWAŁA NR II/12/2014 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Rybczewice.

90 KB

UCHWAŁA NR I/11/2014 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie budowy pomnika Pamięci Powstańców Styczniowych.

442 KB

UCHWAŁA NR I/10/2014 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Rybczewice.

88 KB

UCHWAŁA NR I/9/2014 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia miesięcznej diety dla Przewodniczącego Rady Gminy i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.

90 KB

UCHWAŁA NR I/8/2014 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia diet dla radnych.

86 KB

UCHWAŁA NR I/7/2014RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie określenia składu osobowego Komisji ds. Rolnictwa, Ochrony Środowiska.

92 KB

UCHWAŁA NR I/6/2014 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie określenia składu osobowego Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej.

92 KB

UCHWAŁA NR I/5/2014 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie określenia składu osobowego Komisji ds. Budżetu Inwestycji i Mienia Komunalnego.

91 KB

UCHWAŁA NR I/4/2014 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie określenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej.

90 KB

UCHWAŁA NR I/3/2014 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/190/2010 Rady Gminy Rybczewice z dnia 9 września 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy.

99 KB

UCHWAŁA NR I/2/2014 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Rybczewice.

86 KB

UCHWAŁA NR I/1/2014 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Rybczewice.

87 KB

  Nazwa pliku Rozmiar
Kategoria: Uchwały z 2014 roku - poprzedniej kadencji
Uchwały z roku 2014
 7.09 MB

  Nazwa pliku Rozmiar
Kategoria: Uchwały z 2013 roku
Uchwały z roku 2013  7.98 MB

  Nazwa pliku Rozmiar
Kategoria: Uchwały z 2012 roku
Uchwały z roku 2012  11.2 MB

  Nazwa pliku Rozmiar
Kategoria: Uchwały z 2011 roku
Uchwały z roku 2011  16.3 MB

  Nazwa pliku Rozmiar
Kategoria: Uchwały z 2010 roku
Uchwały z roku 2010  4.44 MB

  Nazwa pliku Rozmiar
Kategoria: Uchwały z 2009 roku
Uchwały z roku 2009  6.36 MB

  Nazwa pliku Rozmiar
Kategoria: Uchwały z 2008 roku
Uchwały z roku 2008  6.30 MB

Metryka strony:

Osoba publikująca: Robert Słowikowski
Data publikacji: 30.12.2016
Autor dokumentu: Robert Słowikowski
Dokument z dnia: 02.01.2015
Dokument oglądany razy: 5 341

Biuletyn wspomagany: Systemem Zarządzania Treści SmodBIP
Projekt i wykonanie: Robert Słowikowski