Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP
To jest wersja archiwalna z dnia 22.09.2020, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Urząd Gminy Rybczewice zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Gminy Rybczewice.

Data publikacji strony internetowej: 2015-12-16

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-08-20

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Strona internetowa Urzędu Gminy Rybczewice jest zgodna w następujących obszarach (ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami): podwyższony kontrast, możliwość powiększenia wielkości liter na stronie, mapa strony.

Obszary, które wymagają wprowadzenia udogodnień: brak warstwy tekstowej w skanowanych dokumentach, brak opisów alternatywnych grafik i zdjęć, brak audiodeskrypcji materiałów wideo.

Wyłączenia: mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności, część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marcin Kucharski, m.kucharski@rybczewice.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (81) 58 44 467. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy Rybczewice, Rybczewice Drugie 119, 21-065 Rybczewice

W bliskim otoczeniu Urzędu Gminy Rybczewice znajduje się 4 miejsca parkingowe wyznaczone dla osób z niepełnosprawnościami.

Wejście główne do budynku przystosowane jest szerokością dla osób z niepełnosprawnościami, np. dla osób na wózkach inwalidzkich.

W ten sam sposób przystosowane jest wejście na salę OSP - konferencyjną Urzędu, która znajduje się na parterze budynku obok wejścia głównego.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Tuż po wejściu do budynku, na parterze znajduje się domofon tablica informująca o lokalizacji referatów i poszczególnych stanowisk Urzędu.

Korytarz dostępny jest dla osób z niepełnosprawnościami poprzez funkcjonalne ustawienie miejsc do siedzenia.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Budynek posiada toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

W Urzędzie nie ma windy. Budynek nie posiada udogodnień architektonicznych dla biur znajdujących się na I piętrze.

Dla osób niesłyszących i z wadami słuchu możliwe jest zamówienie, po wcześniejszym zgłoszeniu, tłumacza polskiego języka migowego.

Korytarze dostępne są dla osób z niepełnosprawnościami poprzez funkcjonalne ustawienie miejsc do siedzenia.

Urząd oferuje kontakt z pracownikami pracującymi na wyższych piętrach budynku, którzy w razie konieczności odbywają spotkania na parterze budynku w sali OSP - konferencyjnej.

Metryka strony:

Osoba publikująca: Marcin Kucharski
Data publikacji: 22.09.2020
Autor dokumentu: Marcin Kucharski
Dokument z dnia: 22.09.2020
Dokument oglądany razy: 1 528

Biuletyn wspomagany: Systemem Zarządzania Treści SmodBIP
Projekt i wykonanie: Robert Słowikowski