Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Kierownictwo

Kierownictwo Urzędu Gminy Rybczewice stanowią: wójt,  sekretarz i skarbnik gminy.

Wójt Gminy Rybczewice

 • mgr Elżbieta Masicz
 • (81) 58 44 463
  e.masicz@rybczewice.pl
 • Rybczewice Drugie 119, 21-065 Rybczewice
  pok. nr 1,

Do zadań i kompetencji burmistrza należy w szczególności:

 • reprezentowanie urzędu na zewnątrz ,
 • prowadzenie biezących spraw gminy,
 • podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy,
 • wykonywanie uprawnień zwierzchnika słuzbowego wobec wszystkich pracowników urzędu,
 • zapewnienie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne urzędu oraz jego pracowników,
 • koordynowanie działalności komórek organizacyjnych urzędu oraz organizowanie ich współpracy ,
 • rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w szczególności dotyczącymi podziału zadań ,
 • czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań urzędu,
 • przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,
 • upowaznianie pracowników urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 • przyjmowanie oświadczeń majątkowych od osób zobowiązanych do ich zlozenia ,
 • ogólny nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracwników urzędu czynności kancelaryjnych ,
 • podejmowanie czynności nalezących do kompetencji wójta w sprawach nie cierpiących zwłoki ,związanych z bezpośrednim zagrozeniem interesu publicznego,
 • prowadzenie gospodarki finansowej gminy,
 • ogłaszanie uchwał Rady Gminy w tym uchwały budzetowej i sprawozdania z wykonania budzetu oraz przedkladanie uchwał Wojewodzie i RIO,
 • wykonywanie uchwał Rady Gminy i przedkladanie sprawozdań na sesjach Rady Gminy z wykonania uchwał,
 • reprezentowanie gminy i jej organów w postepowaniu sądowym i administracyjnym ,a takze przed Trybunałem Konstytucyjnym i organami administracji rządowej ,
 • gospodarowanie funduszem płac i innymi funduszami urzędu ,
 • podejmowanie i inicjowanie działań w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym które nie są zastrzezone na rzecz innych podmiotów,
 • wykonywanie innych zadań zastrzezonych dla wójta przez przepisy i regulamin oraz uchwały Rady

Sekretarz Gminy

Do zadań i kompetencji sekretarza należy w szczególności:

 • opracowanie projektu zmian Regulaminu ,
 • przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu,
 • wykonywanie funkcji zwierzchnika słuzbowego wobec pracowników bezpośrednio mu podległych,
 • koordynacja i nadzór nad zakupem środków trwałych dla Urzędu,
 • zapewnienie zgodności wydawania decyzji i działania biura z obowiązującymi przepisami prawa,
 • organizacja pracy biura i koordynowanie działań podejmowanych przez poszczególne komórki organizacyjne ,
 • organizowanie współdziałania z sołectwami oraz jednostkamiorganizacyjnymi gminy,
 • nadzorowanie przestrzegania zasad rzetelnego i terminowego załatwiania spraw obywateli,
 • zapewnienie skutecznego sposobu publikacji prawa miejscowego,obwieszczeń oraz wszelkich informacji o charakterze publicznym na terenie gminy
 • prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr,
 • wykonywanie innych prac zleconych przez Wójta.

Skarbnik Gminy

 • Józef Smarzak
 • (81) 58 44 468
  skarbnik@rybczewice.pl
 • Rybczewice Drugie 119, 21-065 Rybczewice
  pok. nr 4,
  Do zadań i kompetencji sekretarza należy w szczególności:
 • wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości;
 • kontrasygnata czynności prawnych mogących powodować powstanie zobowiązań pieniężnych i ustalenie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty;
 • nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu gminy;
 • współdziałanie w opracowaniu budżetu;
 • współdziałanie w sporządzaniu sprawozdawczości budżetowej;
 • prowadzenie księgowości i ewidencji majątku gminy;
 • sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad referatem finansowo-podatkowym;
 • wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń i uprawnień wójta;

Metryka strony:

Osoba publikująca: Marcin Kucharski
Data publikacji: 24.03.2020
Autor dokumentu: Marcin Kucharski
Dokument z dnia: 16.12.2014
Dokument oglądany razy: 4 610

Biuletyn wspomagany: Systemem Zarządzania Treści SmodBIP
Projekt i wykonanie: Robert Słowikowski