Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP
To jest wersja archiwalna z dnia 20.06.2022, zobacz aktualną wersję tego ogłoszenia.
Zmiany wprowadzono z powodu: Sprawozdanie z konsultacji- strategia Rybczewice

KONSULTACJE SPOŁECZNE

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Projektu Strategii Rozwoju Gminy Rybczewice na lata 2021-2030

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1005, 1079 z późn. zm.), art. 6 ust. 3 - 6 z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1057 z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr XXIII/140/2021 Rady Gminy Rybczewice z dnia 5 lipca 2021 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii rozwoju Gminy Rybczewice na lata 2021-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji, oraz Zarządzenia Nr 0050.29.2022 Wójta Gminy Rybczewice z dnia14 czerwca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Rybczewice na lata 2021-2030,

Wójt Gminy Rybczewice zaprasza mieszkańców Gminy Rybczewice, sąsiednie gminy i ich związki, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej – Państwowe Gospodarstwo Wodne – Wody Polskie do zapoznania się z projektem Strategii Rozwoju Gminy Rybczewice na lata 2021-2030.

Konsultacje mają na celu przedstawienie oraz poznanie opinii, zebranie uwag i propozycji zmian w zakresie projektu Strategii.

Konsultacje potrwają w okresie od 22.06.2022 r. do 29.07.2022 r.

W konsultacjach mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani, w szczególności:

1) mieszkańcy Gminy Rybczewice,

2) lokalni partnerzy społeczni i gospodarczy, w szczególności działające na terenie Gminy Rybczewice organizacje pozarządowe i przedsiębiorcy,

3) sąsiednie gminy i ich związki,

4) Państwowe Gospodarstwo Wodne – Wody Polskie.

Uwagi i opinie do projektu Strategii można składać na załączonym formularzu uwag w terminie od 22.06.2022 r. do 29.07.2022 r. Formularz opublikowany jest na stronie internetowej gminy wraz z projektem Strategii oraz jest dostępny w formie papierowej w urzędzie Gminy Rybczewice. Wypełniony formularz należy:

- złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Rybczewice: Urząd Gminy Rybczewice, Rybczewice Drugie 119, 21-065 Rybczewice, Sekretariat,

- przesłać na adres Urząd Gminy Rybczewice, Rybczewice Drugie 119, 21-065 Rybczewice (decyduje data wpływu do Urzędu),

- przesłać zeskanowany formularz drogą elektroniczną na adres e-mail: urzad@rybczewice.pl wpisując w tytule e-maila: „KONSULTACJE STRATEGII”

Nieprzekazanie opinii w ww. terminie oznacza rezygnację z jej przedstawienia.

Uwagi i opinie do projektu Strategii można wyrażać w trakcie otwartych spotkań konsultacyjnych:

- spotkanie konsultacyjne odbędzie się w dniu 19.07.2022 r. w budynku zabytkowego dworu w Rybczewicach Drugich:

I spotkanie o godz. 10.00 – dla partnerów społecznych i gospodarczych,

II spotkanie o godz. 13.00 – dla mieszkańców Gminy Rybczewice

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Rybczewice na lata 2021-2030 oraz formularz uwag będzie dostępny w okresie konsultacji na stronie internetowej gminy Rybczewice.

Konsultacje są ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich osób i podmiotów oraz zgłoszonych uwag.

Dane osobowe uczestników konsultacji społecznych będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobistych. Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych w związku z prowadzonymi konsultacjami społecznymi stanowi integralną część formularza zgłaszania uwag.

Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa - każda opinia i sugestia jest dla nas ważna. Dziękujemy!

Załączniki:

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Rybczewice na lata 2021-2030

Formularz konsultacyjny

Obowiązek Informacyjny RODO

Metryka strony:

Opublikował: Marcin Kucharski
Publikacja dnia: 20.06.2022

Dokument oglądany razy: 28

Biuletyn wspomagany: Systemem Zarządzania Treści SmodBIP
Projekt i wykonanie: Robert Słowikowski