Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP
To jest wersja archiwalna z dnia 17.12.2015, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Publikacja uchwał z dnia 26 listopada 2015 r.

Uchwały

  Nazwa pliku Rozmiar
Kategoria: Uchwały z 2015 roku
UCHWAŁA NR XI/60/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 7 października 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 401 KB
UCHWAŁA NR XI/59/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 7 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok 496 KB
UCHWAŁA NR XI/58/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 7 października 2015 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 95 KB
UCHWAŁA NR XI/57/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 7 października 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 94 KB
UCHWAŁA NR X/56/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 8 września 2015 r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybczewicach 153 KB
UCHWAŁA NR X/55/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 8 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Rybczewice położonego w Rybczewicach Drugich nr 119 92 KB
UCHWAŁA NR X/54/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 8 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 będącego własnością Gminy Rybczewice położonego w Rybczewicach Drugich nr 119 92 KB
UCHWAŁA NR X/53/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 8 września 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. 398 KB
UCHWAŁA NR X/52/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 8 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok. 393 KB
UCHWAŁA NR IX/51/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 6 574 KB
UCHWAŁA NR IX/50/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok. 400 KB
UCHWAŁA NR VIII/49/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 15 lipca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. 403 KB
UCHWAŁA NR VIII/48/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok. 449 KB
UCHWAŁA NR VIII/47/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Rybczewice. 96 KB
UCHWAŁA NR VIII/46/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Rybczewice. 91 KB
UCHWAŁA NR VIII/45/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 91 KB
UCHWAŁA NR VII/44/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 15 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. 401 KB
UCHWAŁA NR VII/43/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok. 385 KB
UCHWAŁA NR VII/42/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok. 88 KB
UCHWAŁA NR VII/41/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Rybczewice z wykonania budżetu za 2014 rok. 88 KB
UCHWAŁA NR VI/40/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 30 lat w trybie bezprzetargowym części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 299/1 położonej w Stryjnie Kolonii. 92 KB
UCHWAŁA NR VI/39/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr I/7/2014 Rady Gminy Rybczewice z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 94 KB
UCHWAŁA NR VI/38/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr I/5/2014 Rady Gminy Rybczewice z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji ds. Budżetu, Inwestycji i Mienia Komunalnego. 93 KB
UCHWAŁA NR VI/37/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 21 maja 2015 r. sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Rybczewice w 2015 roku. 153 KB
UCHWAŁA NR VI/36/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Rybczewice".  197 KB
UCHWAŁA NR VI/35/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Rybczewice.  84 KB
UCHWAŁA NR VI/34/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Pilaszkowice Drugie. 91 KB
UCHWAŁA NR VI/33/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugi etap postępowania rekrutacyjnego do publicznych oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej oraz w Zespole Wychowania Przedszkolnego Ekoludek prowadzonych przez Gminę Rybczewice. 93 KB
UCHWAŁA NR VI/32/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie obniżenia wysokości wskaźnika procentowego maksymalnego dodatku mieszkaniowego obowiązującego na terenie gminy Rybczewice. 88 KB
UCHWAŁA NR V/31/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu. 89 KB
UCHWAŁA NR V/30/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego utrzymania grobów, kwater i cmentarzy wojennych na terenie gminy Rybczewice. 90 KB
UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Rybczewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015. 192 KB
UCHWAŁA NR V/28/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie funduszu sołeckiego. 86 KB
UCHWAŁA NR V/27/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 17 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. 404 KB
UCHWAŁA NR V/26/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok. 497 KB
UCHWAŁA NR IV/25/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 412 KB
UCHWAŁA NR IV/24/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rybczewice na rok 2015 590 KB
Kategoria: Uchwały z 2014 roku - nowej kadencji
UCHWAŁA NR III/23/2014 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uznania za uzasadnioną skargę na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcacych, Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej. 206 KB
UCHWAŁA NR III/22/2014 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/190/2010 Rady Gminy Rybczewice z dnia 9 września 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy. 100 KB
UCHWAŁA NR III/21/2014 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Rybczewice na rok 2015. 196 KB
UCHWAŁA NR III/20/2014 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 30 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. 402 KB
UCHWAŁA NR III/19/2014 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok. 342 KB
UCHWAŁA NR II/18/2014 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Rybczewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami , o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 r. 194 KB

UCHWAŁA NR II/17/2014 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od środków transportowych.

91 KB

UCHWAŁA NR II/16/2014 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2015.

219 KB

UCHWAŁA NR II/15/2014 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Rybczewice na rok 2015.

92 KB

UCHWAŁA NR II/14/2014 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na 2015 r.

89 KB

UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2015 r.

90 KB

UCHWAŁA NR II/12/2014 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Rybczewice.

90 KB

UCHWAŁA NR I/11/2014 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie budowy pomnika Pamięci Powstańców Styczniowych.

442 KB

UCHWAŁA NR I/10/2014 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Rybczewice.

88 KB

UCHWAŁA NR I/9/2014 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia miesięcznej diety dla Przewodniczącego Rady Gminy i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.

90 KB

UCHWAŁA NR I/8/2014 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia diet dla radnych.

86 KB

UCHWAŁA NR I/7/2014RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie określenia składu osobowego Komisji ds. Rolnictwa, Ochrony Środowiska.

92 KB

UCHWAŁA NR I/6/2014 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie określenia składu osobowego Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej.

92 KB

UCHWAŁA NR I/5/2014 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie określenia składu osobowego Komisji ds. Budżetu Inwestycji i Mienia Komunalnego.

91 KB

UCHWAŁA NR I/4/2014 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie określenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej.

90 KB

UCHWAŁA NR I/3/2014 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/190/2010 Rady Gminy Rybczewice z dnia 9 września 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy.

99 KB

UCHWAŁA NR I/2/2014 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Rybczewice.

86 KB

UCHWAŁA NR I/1/2014 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Rybczewice.

87 KB

  Nazwa pliku Rozmiar
Kategoria: Uchwały z 2014 roku - poprzedniej kadencji
Uchwały z roku 2014
 7.09 MB

  Nazwa pliku Rozmiar
Kategoria: Uchwały z 2013 roku
Uchwały z roku 2013  7.98 MB

  Nazwa pliku Rozmiar
Kategoria: Uchwały z 2012 roku
Uchwały z roku 2012  11.2 MB

  Nazwa pliku Rozmiar
Kategoria: Uchwały z 2011 roku
Uchwały z roku 2011  16.3 MB

  Nazwa pliku Rozmiar
Kategoria: Uchwały z 2010 roku
Uchwały z roku 2010  4.44 MB

  Nazwa pliku Rozmiar
Kategoria: Uchwały z 2009 roku
Uchwały z roku 2009  6.36 MB

  Nazwa pliku Rozmiar
Kategoria: Uchwały z 2008 roku
Uchwały z roku 2008  6.30 MB

Metryka strony:

Osoba publikująca: Robert Słowikowski
Data publikacji: 17.12.2015
Autor dokumentu: Robert Słowikowski
Dokument z dnia: 02.01.2015
Dokument oglądany razy: 4 643

Biuletyn wspomagany: Systemem Zarządzania Treści SmodBIP
Projekt i wykonanie: Robert Słowikowski